Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

na zebraniu w dniu 4 marca 2017 r.

podjął decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej uczniów, którzy po weryfiKkacji

prac przez Komitet Główny uzyskali co najmniej 109 pkt.

W Okręgu Krakowskim zakwalifikowali się: